Studijų dalyko įsisavinimo metu studentai supažindinami su valstybės politinės sistemos teorinėmis interpretacijomis, pateikiant naujausių tyrinėjimų šioje srityje rezultatus. Ypač daug dėmesio yra skiriama valstybės, kaip pagrindinio politinės sistemos elemento, charakteristikoms apibūdinti ir supažindinti su įvairių valstybės teorijų įžvalgomis valstybės ir ją sudarančių struktūrinių ir funkcinių dalių atžvilgiu. Pagrindinis dėmesys paskaitų ir pratybų metu yra skiriamas Lietuvos valstybės politinei sistemai analizuoti bei pagrindiniams jos elementams aptarti. Aptariama Konstitucinė mūsų valstybės raida, dabartinė konstitucinė sąranga ir pagrindiniai jos sandaros principai, valstybinės valdžios institucijų sudarymo tvarka bei jų veiklos barai, akcentuojamas šiuolaikinės demokratinės valstybės pobūdis, jos pilietiniai bei teisiniai prioritetai. Studentai detaliai supažindinami su valstybinės valdžios struktūrų kompetencijomis, jų tarpusavio ryšiais ir subordinacijos pobūdžiu, išnagrinėjami jų veiklą reglamentuojantys įstatyminiai ir poįstatyminiai aktai. Turint omenyje ypač intensyvų šiuolaikinės visuomenės politinį gyvenimą, pabrėžiama politinių organizacijų vieta ir vaidmuo modernioje politinėje sistemoje, aptarinėjama šiuolaikinių partijų genezė, jų ideologinis bei organizacinis pagrindas, pagrindinės partijų funkcijos ir įvairios jų sąveikos formos(partinių sistemų pobūdis). Studentai susipažįsta su įvairios politinio dalyvavimo formomis šiuolaikinėje valstybėje, analizuoja visuomeninių organizacijų esmę bei vaidmenį politikoje, centrinės ir vietos valdžių sudarymo ir veiklos procedūras, analizuoja šiuolaikinės valstybės pagrindines problemas teisinės valstybės ir pilietinės visuomenės kūrime.