LOGIKA IR MOKSLO METODOLOGIJA

Kurso apimtis – 3 kreditai

Logikos ir mokslo metodologijos kurso metu įgijamos žinios apie mokslo sampratą, raidą ir metodologiją, logikos vietą mokslo sistemoje, metodologinis supratimas apie mokslinio žinojimo principus bei skirtingų žinojimo tipų koegzistencijos. Susipažįstama su bendrąją logikos problematika, taisyklingo mąstymo normomis. Ugdomi gebėjimai taisyklingai argumentuoti ir įrodyti bei paneigti tezes, formuluoti klausimus, logiškai analizuoti specialybės literatūrą.