Prekių kodavimo ir identifikavimo kursas supažin­dins studentus su prekės ženklo apibrėžimu ir rei­kšme, tipais ir klasifikacija. Studentai supras pre­kės ženklo kūrimo procesą ,žinos prekės ženklo ele­mentus ir keliamus reikalavimus. Suvoks pre­kės ženklo įregistravimo procesą, įstatyminę bazę, žinos prekės ženklo apsaugą. Žinos vartotojo teisę į saugą, mokės įvertinti produktų kokybės atitiktį ir sertifikavimą, susipažins su standartizacijos insti­tu­cijomis, žinos CE ženklinimą,. Europos Sąjungos ko­kybės ženklą. Gebės taikyti Lietuvos ir tarptau­tinius normatyvinius dokumentus.