http://moodle.ltvk.lt/pluginfile.php/2394/course/summary/Temos.pdf


Dalyko temos

Išplėstinis planas

BUHALTERINĖS APSKAITOS SAMPRATA IR INFORMACIJA

Buhalterinės apskaitos raida . Buhalterinės apskaitos samprata ir informacija. Buhalterio profesijos samprata, etikos kodeksas. Apskaitos reglamentavimas ir modeliai. Bendrieji apskaitos principai.

APSKAITOS LYGYBĖ IR ŪKINIŲ OPERACIJŲ POVEIKIS LYGYBEI

Pagrindinė apskaitos lygybė ir jos struktūra. Turto klasifikavimas. Ilgalaikio turto klasifikavimas. Trumpalaikio turto klasifikavimas. Ūkinės operacijos. Ūkiniai įvykiai.  Finansinės ataskaitos.

BUHALTERINĖS SĄSKAITOS , DVEJYBINIS ĮRAŠAS BUHALTERINĖS APSKAITOS SĄSKAITOSE

Dvejybinio įrašo samprata.Turto sąskaitos. Nuosavybės sąskaitos. Įsipareigojimų sąskaitos. Sintetinės ir analitinės sąskaitos, jų ryšys. Sąskaitų planas. Apskaitos registrai.

APSKAITOS METODŲ TAIKYMO PAGRINDAI

Ilgalaikio turto apskaita. Trumpalaikio turto apskaita. Mokėtinų sumų ir įsipareigojimų apskaita. Pajamos ir sąnaudos. Nuosavo kapitalo apskaita

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUDARYMAS

Finansinės atskaitomybės reikšmė ir jai keliami reikalavimai.Balansas. Pelno (nuostolių) ataskaita. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita Aiškinamasis raštas.