Vadybos pagrindų kursas skirtas supažindinti stu­den­tus su valdymo funkcijomis, įmonės orga­ni­za­ci­ne valdymo struktūra, sprendimų priėmimo pro­ce­dū­romis. Plačiai analizuojami įvairūs moksle bei pra­ktinėje veikloje vartojami valdymą apibū­di­nan­tys terminai bei pagrindinės valdymo sistemos. Sie­kia­ma supažindinti studentus su Lietuvos ir tarp­tau­tinio ūkio vystimosi tendencijomis, įtako­jan­čio­mis galimybę kuriant naują verslą, pateikiant šiuo­lai­kinės vadybos filosofijos esmę.