Kurse pateikiama moderni valstybės tarnybos samprata bei jos atsiradimo istorinės aplinkybės. Atkreipiamas studentų dėmesys į šios tarnybos funkcinę paskirtį, aptariant atskirų valstybės aparato dalių pobūdį bei jų veiklą tenkinant visuomenės viešąjį interesą. Valstybės tarnybos kūrimo procesas apibūdinamas kaip sudėtingas ir gan ištęstas  politinių, teisinių ir organizacinių priemonių realizavimo kompleksas, akcentuojamos sąsajos tarp valstybės tarnybos pobūdžio ir kiekvienoje konkrečioje šalyje esančios socialinės, kultūrinės ir politinės aplinkos bei joje susiklosčiusių istorinių tradicijų. Ypač daug dėmesio skiriama valstybės tarnybos ir jos darbuotojų - tarnautojų darbo teisinei reglamentacijai.  Analizuojama: valstybės tarnybos instituto kūrimo raida, būdingi šio instituto bruožai ir tendencijos. Ypatingas dėmesys bus skiriamas valstybės tarnautojų teisinės padėties analizei: jų tarnybos sąlygų, teisių ir pareigų (tiek individualių, tiek kolektyvinių) tyrimui.  Analizuojamos pagrindinės valstybės tarnybos veiklos problemos Lietuvoje bei kritiškai įvertinamos Naujosios viešosios vadybos (NVV) idėjų praktinio taikymo galimybės valstybės institucijose.